På uppdrag av Svenska Fotbollförbundet gjorde Parasport Sveriges Fotbollskommitté förra året en kartläggning av parafotbollen i hela landet.

- Utifrån den kartläggningen ville vi ta reda på mer om parafotbollen i Uppland och titta lite mer i detalj på vilka föreningar som bedriver parafotboll samt på olika utvecklingsmöjligheter", säger Johanna Larsson, Upplands Fotbollförbund.

En enkät skickades tidigt i höstas till samtliga ordförande för fotbollsföreningarna i Uppland. Totalt inkom 74 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 procent. Svaren på den enkäten visar att åtta föreningar bedriver fotboll som riktar sig till personer med funktionsnedsättning medan 13 föreningar svarar att de inte bedriver parafotboll, men har deltagare med funktionsnedsättning i verksamheten. 53 föreningar svarar att de idag inte bedriver någon verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Upplands Fotbollförbunds och RF-SISU Upplands gemensamma ambition är att parafotboll ska finnas på fler platser i distriktet för att skapa en ännu mer öppen och tillgänglig idrottsrörelse.

- Några föreningar har redan hört av sig och bjudit in oss till ett möte för att prata om hur de kan få i gång paraverksamhet. Inom kort kommer vi att ta kontakt med övriga föreningar som i enkäten har angett att de bedriver fotboll för personer med funktionsnedsättning för att se hur vi på bästa sätt kan stötta dem i utvecklingen av sin paraverksamhet, berättar Emma Svensson, idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Förhoppningen är också att få till stånd en gemensam grundutbildning för tränare inom paraidrott och att till sommaren kunna erbjuda en parafotbollsskola någonstans i Uppland.

- I förlängningen är RF-SISU Upplands ambition att göra liknande kartläggningar av samtliga paraidrotter i distriktet, avslutar Emma Svensson.