Frågor och svar

Starta en förening

Bilda en idrottsförening och ansök om organisationsnummer

En idrottsförening bildas genom att medlemmarna samlas och håller ett så kallat bildandemöte. Där beslutar ni bland annat om namnet på er förening, vilka som ska ingå i styrelsen samt stadgarna för föreningen. Följ stegen nedan för att bilda föreningen och för att kunna bli medlemmar i SvFF:

 1. Först och främst, läs igenom SvFF:s regler för namn på föreningar. Om ni bestämmer er för ett namn som inte godkänns av SvFF så kommer ni att behöva byta namn.
 2. Håll ett bildandemöte och ta fram ett bildandeprotokoll enligt följande instruktioner. Protokollet kan ni skriva enligt denna mall.
 3. Använd följande mall från Riksidrottsförbundet för framtagande av era stadgar. Gå igenom stadgarna noggrannt och se till att ni fyllt i alla uppgifter som behövs.
 4. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket.

När ni fått organisationsnummer kan ni gå vidare till nästa steg!

 1. Betala in inträdesavgiften om 500 kr till plusgiro 4633-4 eller bankgiro 620-7799. Skriv ert föreningsnamn och inträde som meddelande, t.ex. "Vansbro GoIF Inträde".
 2. Fyll i den digitala inträdesansökan och ladda upp en kopia av ert bildandeprotokoll och era stadgar.
  - OBS! Ansökningar som inkommer i pappersformat behandlas ej.
  Ansökan måste innehålla kontaktuppgifter till minst två behöriga personer i föreningen.

Ansökan handläggs av SvFF och RF

SvFF går igenom er ansökan för att tillse att den uppfyller de krav som ställs för att bli medlem. Om er ansökan inte uppfyller kraven kommer ni kontaktas per e-post och ni blir ombedda att göra de ändringar som krävs för att er ansökan ska kunna godkännas.

Om er ansökan uppfyller SvFF:s krav kommer vi att kontakta ert distriktfotbollsförbund för att de ska få yttra sig. Därefter kan ni godkännas som medlemmar.

Slutligen skickas ansökan till Riksidrottsförbundet (RF) för deras godkännande. När ni har blivit godkända av RF meddelas ni och ni får ett föreningsnummer tillsammans med ett välkomstbrev från SvFF.

Ansöka om plats i seriespel

När ni blivit medlemmar i SvFF och fått ert föreningsnummer vänder ni er till ert distriktfotbollsförbund (Upplands Fotbollförbund) för att ansöka om plats i seriespel. Ring ert distrikt för att ta reda på när det är sista anmälningsdag för detta.

Oavsett om det gäller en ny förening eller ändring av en befintlig förenings namn så finns det vissa regler kring vilka namn som kan användas.

SvFF:s styrelse har tagit fram ett policydokument över vilka föreningsnamn som kan godkännas.

Exempel på SvFF:s namnpolicy

 • Namn bör innehålla ett ortsnamn, eller uppbära annan därmed jämförbar regional prägel.
 • Namn får inte vara förväxlingsbara med annan till RF ansluten ideell idrottsförening (se vidare p 5).
 • Namn får inte vara löjeväckande.
 • Namn får inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts”.
 • Namn får inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”team” eller andra ord som kan associeras med underavdelningar inom en förening.
 • Namn får inte heller innehålla ord vilka vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar, såsom ”union” och ”allians”.
 • Namnet ska utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening och ska därför innehålla en så kallad idrottsbeteckning (idrottsklubb, fotbollsförening eller motsvarande).
 • Namn på en ideell förening som bedriver en annan huvudsaklig verksamhet, och vars namn indikerar att det rör sig om en ideell förening genom en föreningsbeteckning, kan godkännas
 • trots att namnet inte innehåller en idrottsbeteckning (exempelvis en kulturförening som också bedriver idrottsverksamhet).
 • Namn på ny förening som redan tillhör annat SF godkänns endast om namnet inte strider mot övriga namnkrav.
 • Namn får inte innehålla beteckningar av större geografiska områden, såsom landskap, regioner, landsting eller län.
 • Ett föreningsnamn får innehålla högst tre ord (idrottsbeteckning räknas som ett ord).
 • Namn får inte innehålla orden ”amatör” eller ”professionell”.
 • Namn får inte innehålla orden ”agentur”, ”talangutveckling” eller andra ord som kan härledas till kommersiellt bedriven spelarutvecklingsverksamhet.
 • Namn får endast innehålla generiska ord/begrepp, såsom ”city”, ”united” och ”atletico” om det kombineras med en idrottsbeteckning och ett ortsnamn.
 • Namn för inte innehålla förkortningar.

Läs gärna igenom SvFF:s policy för föreningsnamn.

Vad krävs för att få ändra namn?

Det krävs ett årsmötesbeslut, genom ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, och en korrigering av namnet i era stadgar för att en namnändring ska få ske.

Var ansöker man om namnändring?

Ansökan om namnändring sker digitalt via RF. Till ansökan måste ni bifoga en kopia av ert årsmötesprotokoll som visar att föreningen beslutat om namnbyte.

OBS! En förening kan när som helst välja att namnändra. SvFF har dock genom åren funnit det mindre lyckat att föreningar i förbundsserierna byter namn mitt under den traditionella tävlingssäsongen. Därför godkänns byte av föreningsnamn för dessa föreningar endast om synnerliga skäl föreligger under perioden 1 april-14 november.

Glöm inte att meddela er namnändring till Skatteverket.

Värdegrund och policy

 1. Ja, medlemskapet hos RF och SvFF kräver att föreningen har en värdegrund som bygger på idrottens gemensamma värdegrund.
 2. En välarbetad värdegrund och policy är en hjälp för föreningen när olika beslut ska tas samt reglerar hur medlemmarna ska vara mot varandra.
 3. I olika policys regleras hur föreningen hantera kriser m.m..

Föreningsrätt

Ja, alla idrottsföreningar som är medlemmar i RF och SvFF måste vara öppna föreningar vilket innebär att alla som vill ha rätt att bli medlem. Endast om det finns mycket starka skäl att misstänka att den sökande kommer att motarbeta föreningen kan en medlemsansökan nekas.

 1. Den som är medlem i föreningen har rätt att deltaga i föreningens verksamhet och sammankomster, dock kan ingen kräva att exempelvis få spela i representationslaget.
 2. Medlemmar har rätt att delta på årsmöten och rösta på dessa.
 3. Medlemmar har skyldighet att följa föreningen riktlinjer och policys samt betala avgifter.

Ja, ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag och om inte föreningen har förtroende för ledare upphör uppdraget. Är ledaren medlem kan ledaren fortsätta att vara medlem även om ledaruppdraget inte är kvar

Stadgar

Kort sagt är stadgarna föreningens lagar där olika paragrafer reglerar hur man hanterar olika situationer som ex medlemskap, styrelse m.m. samt anger föreningens ändamål (varför föreningen finns) och vem som får rösta på årsmöten.

För att erhålla medlemskap i Svenska Fotbollförbundet och Upplands Fotbollförbund måste föreningen ha stadgar som baseras på Riksidrottsförbundets normalstadgar för en idrottsförening.

Om föreningen vill ändra eller bredda sin inriktning ska stadgarna ändras. Detta gäller även de eventuella ändringar som Riksidrottsförbundet gör av normalstadgarna. Dessa ändringar ska beslutas av medlemmarna på ett årsmöte eller ett extra årsmöte.

Om utträde ur SvFF

Bedriver ni inte längre någon fotboll i er förening? Är det kanske så att ni inte längre ens har en fungerande styrelse eller har genomfört årsmöte de senaste åren?

I sådana fall kan det vara bäst för alla inblandade parter att ni begär utträde ur Svenska Fotbollförbundet.

Varför är det bra att begära utträde?

Ur föreningens perspektiv är det korrekt ur ett föreningsrättsligt perspektiv att träda ur ett specialidrottsförbund som SvFF när man inte längre bedriver fotboll. I dessa fall uppfyller man helt enkelt inte de krav som ställs på föreningen i dess egenskap av medlem.

Rent praktiskt kan det också vara skönt att slippa diverse utskick och information från SvFF och ert distrikt. Vidare slipper ni också aviseras om årsavgifter.

Genom att begära utträde hjälper ni också SvFF att hålla ett uppdaterat medlemsregister.

Så här går ni tillväga

Ni mejlar till SvFF Föreningsärenden och förklarar att ni begär utträde ur SvFF. Huvudsaken är att detta meddelande kommer från en i föreningen behörig person, men SvFF ser helst att skrivelsen är åtföljd av ett årsmötesprotokoll som bekräftar utträdet ur SvFF och/eller föreningens upplösning.

Efter att SvFF godkänt utträdet kommuniceras detta beslut till RF och distriktet som korrigerar eventuella föreningsregister.