Svensk Fotbolls Föreningsutveckling 2014-2017

Collage - Föreningsutveckling

Inriktnings PM

Syftet med denna skrivning är att belysa vilka arbetsområden och mål svensk fotboll ska arbeta med under 2014-2017. Sedan 2004 har vi arbetat med samma mål för föreningsutveckling. Föreningarnas behov och förutsättningar, och de gemensamma strategier som formuleras i "strategidokumentet", Mål och strategi 2013-2017 för svensk fotboll, är utgångspunkterna för det arbetet. Från 2014 har vi en gemensam överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna för att ytterligare fördjupa vårt redan väl fungerande samarbete. En del i det samarbetet är att SISU är ett processtöd i verksamhetsplaneringen.

Ett långsiktigt arbete med kontinuitet i mål och metoder är en av förutsättningarna för framgångsrika fotbollsföreningar. En organiserad förening med välutbildade ledare ökar möjligheterna att spelare, ledare och föräldrar ska ha roligt, må bra och att spelarutbildningen fungerar.

Ur mål och strategi 2013-2017 för svensk fotboll

Svensk fotbolls vision är:

Fotboll – Nationalsporten - För alla överallt

Våra strategiska mål 2013-2017 (i ett urval)

 • Stärka positionen som en viktig aktör för ett integrerat Sverige
 • Stärka vår ställning som en viktig samhällsaktör utifrån vårt uppdrag
 • Öka antalet utövare
 • Fler som spelar längre
 • Ökat antal ideellt engagerade ledare
 • Fler utbildade ledare

Föreningsutveckling

 • Skapa en plattform för att förstärka det ideella ledarskapets status och attraktivitet.
 • Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerande organisationer med välutbildade ledare som speglar samhällets mångfald.
 • Utveckla våra arbetssätt, metoder och organisationsformer utifrån behoven i stad och land för att bli mer ändamålsenliga och för att öka fotbollsintresset.
 • Våra föreningar ska erbjuda alla som vill, oavsett förutsättningar, positiva hälsofrämjande och utvecklande fotbollsaktiviteter.
 • Utveckla ett effektivt samarbete med SISU Idrottsutbildarna anpassat till fotbollens verksamhet.

Svensk fotboll prioriterar fem områden för föreningsutveckling 2014-2017:

 • Policydokument utifrån Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL)
 • Ledarförsörjning; rekrytera – utveckla - behålla
 • Organisation och verksamhetsplanering
 • Föreningslära
 • Implementering av Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan

Fotbollsdistriktens utvärdering 2013 visar;

 • att de arbetsområden och mål som vi arbetar med är de rätta
 • att vi lägger till målområdet "implementering av Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan"
 • att utvärderingen av måluppfyllelsen bör ske distriktsvis, och att distriktets nuläge bestämmer de mål som sätts
 • att föreningarnas behov, möjligheter och förutsättningar varierar stort.
 • 2014 sätter vi inriktningsmål som kvantifieras på distriktsnivå.
 • att föreningsbesöket är den viktigaste "metoden" för föreningsutveckling
 • vikten av att PM:et är helt och fullt förankrat i respektive SDF
 • att distriktet samarbetar över kommittégränserna
 • att fotbollen och SISU gemensamt planerar för hur vi hjälper föreningarna
 • att SISU I. genomför det fotbollen ber om
 • att Föreningsutveckling har hög status i distriktet
 • att (SDF, SISU) använder fotbollens studiematerial
 • vikten av att via enkätundersökningar och andra metoder följa upp och utvärdera aktiviteter och måluppfyllelse.

Här hittar du Inriktinings-PM för Svensk Fotbolls Föreningsutveckling 2014-2017 (PDF-dokument, 2,3 MB)