Certifiering av Upplands fotbollsföreningar

Certifiering

1. Inledning.

1.1  Bakgrund

All verksamhet blir allt mer granskad avseende kvalitet av såväl medier som av statsmakterna och våra kommuner. Detta gäller även idrottsrörelsen och därmed fotbollen. De ekonomiska anslag som idrotten erhåller avvägs ständigt mot andra behov i samhället. Det kan inte uteslutas att våra kommuner, inom inte en alltför avlägsen framtid, kommer att ställa mer precisa kvalitetskrav på idrottsrörelsen. Därför är det viktigt att vår verksamhet är förberedd och håller en så god kvalitet, att vi står oss väl i konkurrensen. Upplands fotbollförbunds styrelse har därför beslutat att distriktets fotbollsföreningar ska ges möjlighet att bli certifierade.

1.2  Syfte

Certifieringen syftar till att åstadkomma och synliggöra den goda kvalitet som en förening har. Föreningar som är certifierade ska ges möjlighet att för det omgivande samhället visa upp att den har en verksamhet som är av god kvalitet och där föräldrar tryggt kan låta sina barn och ungdomar spela fotboll.

1.3  Bestämmelser

 • Alla föreningar som bedriver fotboll kan bli certifierade.
  • Certifieringen är ett bevis på att föreningen bl.a bedriver en seriös barn- och ungdomsverksamhet, där utbildning är viktigare än resultatmål.
  • Certifieringen är ett bevis att föreningen har rätt utbildade instruktörer och ledare.
 • Beslut om certifieringen fattas av Upplands fotbollförbunds föreningsutskott.
  • Certifieringar utdelas 1 ggr/år.
  • Enbart förbundet kan dela ut eller ta bort en certifiering.
  • Certifieringen kan dras in.
   • Uppfyller förening inte gällande krav kan certifiering dras in.
   • Förbundet kan komma att löpande utföra kontroller av certifierade föreningar.
   • Certifiering kan dras in under pågående säsong
   • Certifierade föreningar skall minst en gång per år inom föreningen genomföra utbildningar avseende certifieringskraven.
    • Förbundet kommer regelbundet att erbjuda utbildningar för föreningar så att certifieringar kan erhållas eller upprätthållas
    • Förbundet kommer att aktivt uppsöka föreningar så att föreningarna blir medvetna om kraven och möjligheterna till certifieringar

1.4  Utmärkelser

 • Certifierade föreningar uppmärksammas på Fotbollsforum och tilldelas ett certifieringsbevis.
 • Certifierade föreningar framgår av Upplands fotboll hemsida.
 • Certifierade föreningar har möjlighet att på sin egen hemsida ha en speciell certifieringslogotype.

2. Certifieringskrav.

2.1 Värdegrund
Värdegrund är riktlinjer och förhållningssätt som föreningen tar fram och som man vill att alla i föreningen ska följa. Viktigt att alla arbetar mot samma mål oavsett roll i föreningen. Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har tagit fram Fotbollens Spela, Lek och lär (FSLL) som sitt styrdokument, vilket Upplands Fotbollförbund har som grund för sitt arbete.
Barn- och ungdomsfotbollen bör i första hand se till så att alla får:
- möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill.
- uppleva glädje och kamratskap.
- utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar.
- möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse.

Certifierade föreningar ska ha en skriftlig värdegrund som är väl implementerad hos alla i föreningen.

 • Certifieringen bygger på ett antal policy och planer, samt inte minst hela föreningens förhållningssätt till dessa.
 • Förbundet har definierat vissa grundpolicys och planer som skall vara uppfyllda.
 • Föreningen ska ha dokument som visar på fastställda policys och planer. Dessa ska finnas på föreningens hemsida.

Föreningen ska även visa hur policys och planer implementeras och efterföljs.

2.2 Utbildning
Oavsett vilken uppgift man har i föreningen är utbildningen en av de viktigaste grunderna för att få en fungerande verksamhet som åstadkommer en trygg lärandemiljö. Genom utbildning inhämtas kunskap och föreningens medlemmar ges en samsyn för att kunna uppnå gemensamma mål och en bra utveckling. Det finns flera olika utbildningar som riktar sig till olika målgrupper inom fotbollsverksamheten. Dessa kan vara för styrelsen, kansliet, spelaren, ledaren, domare och föräldrarna. Beprövad erfarenhet och den senaste forskningen ger en ökad kunskap. Föreningens roll är i första hand att skapa och tillhandahålla en sund lärandemiljö och det erhålls främst genom olika utbildningar. Genom utbildning utvecklas föreningen mera långsiktigt och på så sätt erhålls en fungerande och trygg lärandemiljö och de bästa möjliga förutsättningarna för lärande skapas.

För att få en fungerande verksamhet behövs adekvat utbildning för de olika kategorierna och minst en ledare per lag skall vara utbildad utifrån rätt nivå. Ledarna talar då samma språk och det finns en stegring i lärandet av de aktiva och stöd för deras utveckling som idrottare och fotbollsspelare.

2.3  Utbildningsplan

Föreningen ska ha en skriftlig utbildningsplan, vilken ska innehålla minst följande avsnitt:

 • Ledarutbildning (org- och aktivitetsledare)
 • Övriga utbildningar

Ledarutbildning:

 • Inventera utbildningsbehoven genom en tidig säsongsplanering, t.ex. i november.
 • Inventering av spelare och ledare per lag.
 • Avstämning mot gällande krav, t.ex. rätt utbildning och antal per lag/åldersgrupp.

Övriga utbildningar som t.ex:

 • Föräldrautbildning
 • Domarutbildning
 • Implementering av olika policydokument.
 • Tränarutbildning

Exempel på en utbildningsplan framgår av bilaga 1.

2.3 Spelarutbildningsplan
SvFF:s spelarutbildningsplan (SUP) har tagits fram för att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Den ger konkreta och praktiska råd och riktlinjer för långsiktig utveckling på och vid sidan av planen. Detta för att ge de bästa möjliga förutsättningar för fotbollsträning och lärande i en förening. En devis som SvFF använder är:
"Så många som möjligt – så länge som möjligt – så bra som möjligt"
Allt som beskrivs i SUP:en är de rekommendationer som SvFF kan ge utifrån praktisk erfarenhet och forskning.
SvFF och UFF vill:

 • Erbjuda ett positivt prestationsinriktat motivationsklimat
 • Ge möjlighet till goda relationer
 • Ge möjlighet till att uttrycka sina åsikter
 • Åstadkomma varierade träningar och lustfyllda matcher
 • Ge tid för att lära och befästa färdigheter
 • Uppmuntra att alltid göra sitt bästa
 • Lyfta fram glädjen och tona ner allvaret
 • Att alla barn ska känna sig lika mycket värda
 • Att föreningar, ledare respekterar barnens olika erfarenheter

I Uppland - Fotbollspaketet
SvFF har gett alla 24 distriktens spelarutbildningsavdelningar en huvudsaklig uppgift; att implementera den nya spelarutbildningsplanen (SUP). Upplands Fotbollförbund (UFF) har tagit erfarenhet av hur bl.a Dalarna, Västergötland har arbetat med att försöka få igång några samarbetsföreningar som sedan fungerat som en bas för andra föreningar i deras närområde. UFF vill att samtliga uppländska barn och ungdomsföreningar ska arbeta aktivt med en SUP, gärna SvFF:s!

UFF erbjuder nu alla föreningar att delta i "Fotbollspaketet" som är ett samarbetsprojekt vilket man kan söka Idrottslyftspengar (IL) för. Det finns mer information att hämta på UFF`s hemsidan.

Certifierade föreningar ska följa intentionerna i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan.

2.4 Nolltolerans
Nolltolerans är en utbildningssatsning inom fotbollen och är något som alla våra föreningar i Uppland ska följa. Det gäller alla som befinner sig inom vår verksamhet spelare, ledare, föräldrar, åskådare och domare. Utbildningsmaterial finns att ladda hem från på Upplands Fotbollförbunds hemsida, ett bra och enkelt underlag för ert arbete i klubbarna. Till hjälp för att påvisa att man aktivt arbetar med nolltolerans ska det finnas synliga västar till era matchvärdar på era arenor. Det är viktigt att alla skall känna sig trygga på och vid våra fotbollsarenor i Uppland.

"Fotboll för alla i en trygg och utvecklande miljö."
Certifierade föreningar ska verka för och tillämpa nolltolerans

2.5 Ledarförsörjningsplan

 • Föreningen ska ha en skriftlig plan för hur föreningen försörjer sig med ledare. Ledarförsörjningsplanen ska bestå av idéer och konkreta strategier över hur föreningen ska arbeta med att rekrytera, utveckla och behålla alla typer av ledare.
 • En ledarförsörjningsplan ska besvara frågor som:
  • Hur kan föreningen behålla de ledare som är ledare idag?
  • Hur kan föreningen utveckla de ledare som finns idag och i framtiden?
  • Hur kan föreningen rekrytera ledare i framtiden?

Exempel på en ledarförsörjningsplan framgår av bilaga 2.

2.6  Verksamhetsplan

 • Föreningen ska ha en skriftlig Verksamhetsplan som beskriver hur föreningens verksamhet ska bedrivas både kort- och långsiktigt. Verksamhetsplanens innehåll bör vara Verksamhetsidé – Värdegrund – Vision - Syfte– Verksamhetsområden – Mål – Strategier – Handlingsplan.
 • En verksamhetsplan skapar förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt en röd tråd och de mål och visioner som ska finnas ska i sin tur skapa lust att engagera sig i föreningen.

Exempel på en verksamhetsplan framgår av bilaga 3.

3. Policy

Nedanstående policys är de som en förening minst skall ha för att kunna bli certifierade. Andra dokument som beskriver en förenings förhållningssätt i olika frågor kan förekomma, men är inget krav för certifiering.

3.1  Trafiksäkerhetspolicy

 • Föreningen ska ha en skriftlig Trafiksäkerhetspolicy som beskriver hur alla transporter som sker i föreningens regi ska genomföras.
 • Innehållet i trafiksäkerhetspolicyn ska behandla säkerhet, nykterhet, miljömedvetenhet, tillräcklig tid för transporter etc.
 • Föreningen kan antingen göra en separat trafiksäkerhetspolicy eller lägga in det som en punkt under föreningspolicyn.

Exempel på en trafiksäkerhetspolicy framgår av bilaga 4.

3.2  Drogpolicy

 • Föreningen ska ha en skriftlig Drogpolicy som beskriver föreningens inställning till alkohol, tobak, droger och dopning i verksamheten och egendefinierade regler.
 • Föreningen kan antingen göra en separat drogpolicy eller lägga in det som en punkt under föreningspolicyn.

Exempel på en drogpolicy framgår av bilaga 5.

4. Stöd.

 • Idrottslyftet (ekonomiskt stöd från RF som söks via Idrott Online) både förenklade och egna ansökningar kan göras.
 • Mallar (Finns att hämta på Upplands FF hemsida)
 • Checklista för ansökan för certifiering.
 • Konsulenter från SISU Idrottsutbildarna kommer gärna ut och vägleder er genom ert arbete.

5. Exempel + mallar