Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. Vad är Barnkonventionen och hur kan föreningen säkerställa att man följer den? Läs mer här!

Vad är Barnkonventionen?
Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Alla under 18 år räknas som barn.

Hur kan föreningen säkerställa att man följer Barnkonventionen?
Fotbollens material och utbildning Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för.

Fotbollens spela, lek och lär baseras på Barnkonventionen och Idrotten Vill. Detta innebär att om er förening följer Fotbollens spela, lek och lär så följer ni Barnkonventionen.

Önskar er förening en utbildning i Fotbollens spela, lek och lär?
Kontakta johanna@upplandsff.se / 018 430 60 78

Läs mer om Fotbollens spela, lek och lär här!

Läs mer om barnrättsorganisationen PACS här!

Läs mer om Barnkonventionen och RF:s guide till föreningar här!